Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez internet

1. Úvodné ustanovenia

1.1
Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe vstupeniek na filmové a iné predstavenia kina Kultúrka Stupava, prevádzkovaného spoločnosťou KINOX.SK s. r. o., a to len pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky www.kinostupava.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

2. Spôsob zakúpenia vstupenky

2.1
Po vybratí a označení vstupeniek na konkrétne predstavenie je zákazník povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie. Potvrdením zadaných údajov dochádza k presmerovaniu na web stránku banky a zaplateniu objednávky prostredníctvom služby GoPay. Po vykonaní platby budete opäť presmerovaní na stránku www.kinostupava.sk

2.2
Akonáhle je platba zrealizovaná, je zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu. Hlavným a podstatným identifikátorom takto zakúpenej vstupenky je číselný kód, na základe ktorého si zákazník vyzdvihne vstupenky priamo v pokladni kina. Bez vyzdvihnutia vstupeniek nebude vstup do sály umožnený – potvrdenie o platbe neslúži ako vstupenka a má len informatívny charakter! Platba je zrealizovaná iba vtedy, ak zákazníkovi príde e-mail a potvrdzujúca sms (musia byť doručené OBE notifikácie).

2.3
Každé predstavenie z tejto transakcie bude mať vlastný identifikačný kód. Zobrazenie 6-miestneho identifikačného kódu na zobrazovacej jednotke zákazníka je potvrdením o úspešnom prebehnutí transakcie. Tento kód slúži na vyzdvihnutie vstupenky/vstupeniek a zákazník je povinný si ho uschovať.

2.4
Identifikačný kód nákupu vstupeniek na dané predstavenie môže byť použitý pre vyzdvihnutie vstupenky/vstupeniek iba jedenkrát. Predložením e-mailového potvrdenia (alebo SMS potvrdenia) nevzniká automaticky nárok na vydanie vstupenky/vstupeniek, bez ohľadu na to, kto potvrdenie predloží.

2.5
Vstupenky je možné zakúpiť najneskôr 30 minút pred začiatkom predstavenia.

3. Reklamácie

3.1
Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese: KINOX.SK s. r. o., Hviezdoslavova 46, 900 31 Stupava – a to najneskôr 3 dni pred uskutočnením filmového predstavenia.

3.2
Pri zakúpení vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.kinostupava.sk môže zákazník zakúpené vstupenky vrátiť do 1 dňa od ich zakúpenia a požadovať za ne zaplatenú finančnú hodnotu. Musí tak však urobiť najneskôr 24 hodín pred začiatkom predstavenia. Písomná žiadosť o vrátenie vstupného musí byť doručená na KINOX.SK s. r. o., Hviezdoslavova 46, 900 31 Stupava, najneskôr 30 minút do začiatku predstavenia, na ktoré boli vstupenky prostredníctvom internetu zakúpené. Peniaze za vstupenky zakúpené cez internet sa vracajú výlučne bezhotovostne a to do 7 dní od doručenia písomnej žiadosti o vrátenie vstupného. Písomná žiadosť o vrátenie vstupného musí obsahovať dátum, čas a názov predstavenia jednotlivých vstupeniek, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná.  Žiadosť, ktorá nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov nebude vybavená.

3.3
Ak pri procese kúpy vstupeniek došlo k odpísaniu sumy za kúpu vstupeniek z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, ani neboli zaslané na zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí zákazník uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla.

SPOLOČNOSŤ KINOX.SK s. r. o., AKO PREVÁDZKOVATEĽ KINA KULTÚRKA STUPAVA REKLAMÁCIE PLATIEB NEVYBAVUJE

 4. Záverečné ustanovenia

4.1
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň realizácie zakúpenia vstupeniek kupujúcim.

4.2
Zakúpením vstupeniek kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok  a je nimi neodvolateľne viazaný.

Nájdi svoj film